ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალები, როგორც ინტეგრაციის ელჩები (2023 აგვისტო-2024 ივლისი)

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა ხელოვნებასა და კულტურაში (2023 აგვისტო-2024 მარტი)

ეთნიკურად არადომინანტური ჯგუფის წარმომადგენელი ახალგაზრდებისთვის უმაღლესი და პროფესიული განათლების მიღების ბარიერები (2023 თებერვალი-2023 ნოემბერი)

ქალთა და გოგონათა დაცვა და დახმარება Covid-19 პანდემიის კრიზისის დროს (2021-2024)